มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โคพันธุ์บลอนด์ดะคิแตน - Blonde d’ Aquitaine Cattle

จุดกำเนิดพันธุ์ โคบลอนด์ดะคิแตน เป็นโคของประเทศฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อ บลอนด์ดะคิแตน มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962 โดยพัฒนามาจากโค จากภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Garonnaise, Quercy และ Blonde des Pyrénées ซี่งมีถิ่นกำเนิดในที่ราบและ เนินเขา แห่ง Garonne และเทือกเขา Pyrenees ดังนั้นโคบลอนด์ดะคิแตน จึงเป็นโคที่สืบทอดพันธุกรรม มาจากโคในยุคกลาง ซึ่งใช้งานลากรถบรรทุกอาวุธและสินค้า ต่อมามีการผสมรวมกับพันธุ์ชอร์ตฮอร์น ชาร์ลโรเลส์ และ ลิมูซิน แต่ก็ได้มีการคัดเลือกย้อนกลับมาให้มีลักษณะเหมือนกับแบบดั้งเดิม โคบลอนด์ดะคิแตน จึงมีคุณค่าเป็นโคงาน และเป็นโคเพื่อผลิตทั้งเนื้อและนม พันธุ์โคบลอนด์ดะคิแตน ได้ผ่านการคัดเลือกมายาวนานจนเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนี้ กล้ามเนื้อของโคบลอนด์ดะคิแตน พัฒนาได้ดีมาก ความแข็งแรงและเชื่อง ก็เป็นผลมาจากการที่เคยเป็นโคงานมาก่อนในยุคเริ่มต้นการพัฒนาพันธุ์ สมุดบันทึกพันธุ์ประวัติโคบลอนด์ดะคิแตน ของฝรั่งเศสเริ่มขึ้นในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1960s ปัจจุบันมีผู้ผลิตพันธุ์โคบลอนด์ดะคิแตนในฝรั่งเศส กว่า 26000 ราย ซึ่งร่วมในการบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ 2800 ราย มีจำนวนแม่โค 80000 ตัว และมีสมาชิกในสมุดบันทึกพันธุ์ประวัติ 1600 ราย มีจำนวนแม่โคกว่า 32000 ตัว โคบลอนด์ดะคิแตน เป็นโคที่เลี้ยงมากเป็นอันดับสาม ในฝรั่งเศส โดยมีแม่โคบลอนด์ดะคิแตนมากกว่า 350000 ตัว ลักษณะประจำพันธุ์ โคบลอนด์ดะคิแตน เป็นโคเนื้อขนาดใหญ่ที่มีลำตัวยาว มีช่วงอกและสะโพกใหญ่ แม่โคโดยเฉลี่ยจะมีความสูงที่หัวไหล่ ประมาณ 150 ซ.ม. และมีน้ำหนักระหว่าง 800-1100 ก.ก. ขณะที่พ่อโคมีความสูงเฉลี่ย 160 ซ.ม. และมีน้ำหนักระหว่าง 1300-1500 ก.ก. แม่โคส่วนใหญ่จะมีเขาที่มีลักษณะโค้งลง และเชื่อง มีสีเหมือนเปลือกข้าวโพด จมูกสีชมพู กีบสีซีด ซึ่งเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดพันธุกรรมมาจากบรรพบุรุษคือลักษณะของสายพันธุ์ Garonnais ที่ในอดีตเลี้ยงไว้ใช้แรงงาน แม่โคจะมีกระดูกเชิงกรานกว้าง ทำให้คลอดง่ายแม้ว่าลูกจะมีโครงร่างใหญ่ โคบลอนด์ดะคิแตน สามารถทนทานต่อสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายได้ สามารถเลี้ยงได้ในบริเวณที่เย็นจัด(-30 องศาเซลเซียส ในควีเบค แคนาดา) จนถึงร้อนจัด(40 องศาเซลเซียส ในโปรตุเกส) การเลี้ยงโคบลอนด์ดะคิแตนในประเทศไทย ในระหว่างปี 2541-42 กรมปศุสัตว์ ได้ทดลองนำน้ำเชื้อโคบลอนด์ดะคิแตนมาผสมกับแม่โคบราห์มัน ที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จากการทดสอบการเจริญเติบโตของลูกผสมบราห์มันกับบลอนด์ดะคิแตน 40 ตัว(เพศผู้ 22 ตัว เพศเมีย 18 ตัว) พบว่า มีน้ำหนักแรกเกิดเฉลี่ย 30.32 ก.ก. น้ำหนักปรับที่ 200 วัน เฉลี่ย 212.75 ก.ก. น้ำหนักปรับที่ 400 วัน เพศเมีย เฉลี่ย 218.08 ก.ก. และได้ทำการขุนโคลูกผสมบราห์มันกับบลอนด์ดะคิแตน ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใช้เพศผู้ไม่ตอน อายุประมาณ 1 ปี น้ำหนักเริ่มต้น ประมาณ 200 ก.ก. สิ้นสุดการขุนที่น้ำหนักประมาณ 450 ก.ก. โดยกินอาหารข้นโปรตีนไม่น้อยกว่า 12% และฟาง อย่างเต็มที่ มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยวันละ 1130 กรัม ซึ่งลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดแตกต่างจากลูกผสมบราห์มันกับชาร์ลโรเลส์น้อยมาก โคบลอนด์ดะคิแตน จึงเป็นพันธุ์โคเนื้อที่น่าสนใจมากอีกพันธุ์หนึ่งที่จะสามารถพัฒนาพันธุ์โคเนื้อไทยได้ดี นอกจากพันธุกรรมด้านการสร้างกล้ามเนื้อและการเจริญเติบโตแล้ว พันธุกรรมในการทนร้อนและปรับตัวในสภาพแวดล้อมได้หลากหลาย จึงน่าสนใจที่จะมีการทดลองพัฒนาพันธุ์โคบลอนด์ดะคิแตน ในประเทศไทย จนเป็นพันธุ์แท้ ด้วยการผสมยกระดับสายเลือด ที่มา...http://www.thailivestock.com/cattle_handling/

ไม่มีความคิดเห็น: