มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2553


นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโล่ให้นางวิมลรัตน์ สุภาคม ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2553 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16- 24 กรกฎาคม 2553 ภายใต้หัวข้อ "เกษตรคือชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงพลโลก" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกษตรของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, การจัดแปลงสาธิตทางการเกษตร อาทิ นาข้าว พืชผลทางการเกษตร, และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ด้านพืชเศรษฐกิจ ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

  และกรมปศุสัตว์ได้จัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 ซึ่งกรมปศุสัตว์ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ และกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัวในการพัฒนาการเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แพะ โดยมีการจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะที่ยั่งยืน รวมทั้งหาแนวทางในการจัดการระบบการผลิตและการตลาดให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม, การประกวดพันธุ์แพะพื้นเมือง แพะพันธุ์เนื้อ แพะพันธุ์นมการประกวด และการสาธิตการแปรรูปเนื้อแพะ
  กลับสู่หน้าหลัก>>>   http://vet48phromkhiri.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น: