มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

มอบกระบือ โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

นางวิมลรัตน์ สุภาคม ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบกระบือให้แก่เกษตรรกร จำนวน 10 ราย ๆ ละ 1 ตัว ในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี ตามโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553ไม่มีความคิดเห็น: