มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552

บทบาทภาระหน้าที่

- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์
- ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการปศุสัตว์ภายในอำเภอ
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการด้านปศุสัตว์
- ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุน การปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย

งาน/โครงการ
 • โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
 • โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิขพอเพียง
 • โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก้พื้นเมือง
 • งานตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์
 • กิจกรรมตรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์
 • โครงการป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์
 • กิจกรรมแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก
 • การตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์
 • งานรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย
 • กิจกรรมการผสมเทียม
 • งานตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร
 • การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
 • งานตรวจเนื้อสัตว์
 • โครงการจัดระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ
 • โครงการจัดสร้างอาสาปศุสัตว์

ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี


นายมนัส ชุมทอง
ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
-ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์
-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกษตรศาสตร์บัณฑิต(การจัดการการผลิตสัตว์)
ประวัติการรัราชการ
-สัตวแพทย์ ด่านตรวจสัตว์ท่าแซะ จังหวัดชุมพร
-สัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากได้มีการยกเลิกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศ เมื่อเดือน มกราคม 2545
-สัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรกฎาคม ปี 2546 เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย
สิงหาคม 2547 รัฐบาลมีนโยบายจัดเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงทุกอำเภอเพื่อเฝ้าระวังโรคไหวัดนก และช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขปัญหาการเลี้ยงสัตว์
-ปี 2548 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
-วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 กรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายมนัส ชุมทอง ตำรงตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี โดยอยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 2 นาย พื้นที่รับผิดชอบ 5 ตำบล 39 หมู่บ้าน (2 เทศบาล ,5 อบต.)
1. นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอ โทร.08-7915-4236
2. นายสุริยะ ทัลวัลลิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 โทร. 08-1956-7069