มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

พิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

กรมปศุสัตว์ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า พิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริตามโครงการทานชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงรวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงเรียนวัดคลองขยัน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2552 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด
นายไพโรจน์ อินทรศรี ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธีระ วงศ์สมุทร คล้องพวงมาลัย ป้อนหญ้าโค

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี
นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์
กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการธนาคารโค-กระบือฯ
พลเอกเอกชัย ศ รีวิลาศ ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ

นายสัตวแพทย์พิมล สุขสายไทยชะนะ
นายศรวิส ธานีโต ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
นายสัตวแพทย์หญิงจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ทุ่งสง

จนท.สนง.ปศจ.ลงทะเบียนผู้ร่วมพิธี
นายวิรัตน์ จันทร์เกตุ ปศุสตว์อำเภอเมือง จ.พัทลุง

.....................................
เมื่อวันอาทิตย์ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ กรมปศุสัตว์ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมจัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตามโครงการทานชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงรวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดคลองขยัน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงศ์สมุทร เป็นประธานในพิธีเปิด

ไม่มีความคิดเห็น: