มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การแถลงข่าวงานวันชาวสวนพรหมคีรี
กิจกรรมแข่งจับเป็ดในพิธีเปิดงานวันชาวสวนอำเภ อพรหมคีรี โดย นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช รณชัย คีรีเพ็ชร นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก
นายรังสิต เฉลิมวรรณ รองนายก

สัสดีอำเภอพรหมคีรี ในบทพระเจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนายถาวร คงแก้ว นายอำเภอพรหมคีรี ร่วมกับส่วนราชการ กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ กำหนดจัดงานวันชาวสวน ระหว่าง 7 - 13 สิงหาคม 2552 ณ สนามที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี
อำเภอพรหมคีรีได้กำหนดงานวันชาวสวนขึ้นระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2552 ณ ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี โดยอำเภอพรหมคีรีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชน กลุ่มเกษตรกร และ ชมรมไม้ผลร่วมกัน จัดงานวันชาวสวน ประจำปี 2552 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของอำเภอพรหมคีรี และเพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านเกษตรกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประกวดผลผลิตของเกษตรกร กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง"วันชาวสวน" อำเภอพรหมคีรี ประจำปี 2552
กำหนดแถลงข่าว ในวันที่ 3 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 น. โดยมี ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต รอง ผจว.นศ.เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมอำเภอ พรหมคีรี
พิธีเปิด วันที่ 7 สิงหาคม 2552 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี
..........................................
เวลา 15.00 น. พิธีสมโภชผลผลิตทางการเกษตร
เวลา 16.30 น. ขบวนผลาชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนพร้อมกัน ณ บริเวณตลาดนอกท่า
เวลา 17.30 น. ขบวนแห่รถผลาชาติเริ่มออกจากตลาดนอกท่า
เวลา 18.00 น. นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน
เวลา 18.45 น. นายอำเภอพรหมคีรีพร้อมคณะ นำประธานเยี่ยมชมงาน ชมการแสดงของวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ชม VTR ประธานมอบรางวัลแก่เกษตรกร ประธาน กล่าวเปิดงาน การแสดงเปิดงานโดยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ชมการแสดงดนตรีและกิจกรรมภายในงาน


อำเภอพรหมคีรี แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “วันชาวสวน” ประจำปี 2552 อย่างยิ่งใหญ่ เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจำหน่ายผลไม้แก้ไขปัญหาราคาต่ำวันนี้ (3 สิงหาคม 2552) ที่อำเภอพรหมคีรี ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “วันชาวสวน” ของอำเภอพรหมคีรี โดยอำเภอพรหมคีรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน กลุ่มเกษตรกร และชมรมไม้ผลร่วมกันจัดงานวันชาวสวนประจำปี 2552 ขึ้น เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเกี่ยวกับอาชีพ เกษตรกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวน การอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านวัฒนธรรมของชุมชน รู้รักสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งอำเภอพรหมคีรีมีทั้งน้ำตกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงามอันดับ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดการจัดงานขึ้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ในระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2552 และกำหนดพิธีเปิดในวันที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 18.30 น. จะมีขบวนแห่และการประกวดของรถผลาชาติ ที่ตกแต่งด้วยผลมังคุด ผลไม้นานาชนิด และพืชผักในท้องถิ่น รวมทั้งมีพิธีสมโภชผลไม้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เกษตรและพืชผลทางการเกษตรสำหรับภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ กิจกรรมวิชาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวน การจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผักปลอดสารพิษ ผลไม้นานาชนิด โดยเฉพาะมังคุดที่มีชื่อว่าเป็นมังคุดที่มีรสชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทย และผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ที่มีราคาต่ำในปัจจุบัน ซึ่งปีนี้อำเภอพรหมคีรีได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนมีสุขภาพดีที่สุดในประเทศไทยด้วย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมบนเวทีกลาง มหรสพพื้นบ้าน การประกวดธิดาชาวสวน การออกร้านนาวากาชาด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ด้อยโอกาส ร้านค้า รวมทั้งการจัดมหกรรมนัดพบแรงงานและฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้ที่ว่างงานได้เข้าสมัครงานในตำแหน่งที่สนใจ และร่วมฝึกอาชีพ โดยทางอำเภอได้วางเป้าหมาย ตลอดระยะเวลา 7 วันของการจัดงาน ประชาชนในพื้นที่อำเภอพรหมคีรีและใกล้เคียงที่เข้าร่วมงานจะต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมอย่างน้อยคนละ 1 อาชีพ

...........นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ภาพ/เขียนข่าว

ไม่มีความคิดเห็น: