มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552

บทบาทภาระหน้าที่

- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์
- ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการปศุสัตว์ภายในอำเภอ
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการด้านปศุสัตว์
- ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุน การปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย

งาน/โครงการ
 • โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
 • โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิขพอเพียง
 • โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก้พื้นเมือง
 • งานตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์
 • กิจกรรมตรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์
 • โครงการป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์
 • กิจกรรมแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก
 • การตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์
 • งานรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย
 • กิจกรรมการผสมเทียม
 • งานตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร
 • การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
 • งานตรวจเนื้อสัตว์
 • โครงการจัดระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ
 • โครงการจัดสร้างอาสาปศุสัตว์

ไม่มีความคิดเห็น: