มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552

ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี


นายมนัส ชุมทอง
ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
-ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์
-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกษตรศาสตร์บัณฑิต(การจัดการการผลิตสัตว์)
ประวัติการรัราชการ
-สัตวแพทย์ ด่านตรวจสัตว์ท่าแซะ จังหวัดชุมพร
-สัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากได้มีการยกเลิกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศ เมื่อเดือน มกราคม 2545
-สัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรกฎาคม ปี 2546 เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย
สิงหาคม 2547 รัฐบาลมีนโยบายจัดเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงทุกอำเภอเพื่อเฝ้าระวังโรคไหวัดนก และช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขปัญหาการเลี้ยงสัตว์
-ปี 2548 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
-วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 กรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายมนัส ชุมทอง ตำรงตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี โดยอยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 2 นาย พื้นที่รับผิดชอบ 5 ตำบล 39 หมู่บ้าน (2 เทศบาล ,5 อบต.)
1. นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอ โทร.08-7915-4236
2. นายสุริยะ ทัลวัลลิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 โทร. 08-1956-7069
1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หล่อหม้ายละแหมะๆๆๆๆๆ